Bamboo Capital đặt kế hoạch tăng vốn lên 1,080 tỷ trong năm 2016

04/04/2019

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông đã thông qua việc hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2015 và thay bằng phương án mới tăng vốn lên 1,080 tỷ.

Cụ thể, BCG dự kiến phát hành 67.3 triệu cp tăng vốn điều lệ từ 407 tỷ lên 1,080 tỷ đồng. Hình thức phát hành là chào bán cho cổ đông hiện hữu, cháo bán cho cán bộ công nhân viên và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu, BCG sẽ phát hành 61 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm 2016. Dự kiến toàn bộ số vốn thu được 732.6 tỷ sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết liên doanh.

Chào bán cho cán bộ công nhân viên 3 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp và 3.2 triệu cp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu./.