Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

09/05/2019

Thông tin và tài liệu về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

Thời gian: 7.30 sáng thứ sáu ngày 10/05/2019

Địa điểm: Sảnh Paris, Lầu 3, Trung tâm hội nghị Metropole

216 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Tài liệu cho chương trình đại hội: tham khảo link đính kèm

https://bamboocap.com.vn/disclosure/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2019