KQKD hợp nhất bán niên 2016 đã được soát xét của BCG: Lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ năm trước

07/09/2016

Theo BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét của Công ty BCG vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế đạt 607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 29 tỷ đồng, tăng lần lượt 123% và 70,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự gia tăng từ doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán ghi nhận cho 6 tháng đầu năm 2016 là 521,6 tỷ đồng, tăng 116,6% so với 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, lợi nhuận gộp lũy kế về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 84,5 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt từ gần 2 tỷ đồng lên 28,8 tỷ đồng và từ 21,2 tỷ đồng lên 41,5 tỷ đồng. Điều này có thể được lý giải bằng việc BCG gia tăng việc sở hữu số lượng công ty con và công ty liên kết trong năm qua. Đáng chú ý, chi phí tài chính giảm từ 5,9 tỷ đồng xuống 4,2 tỷ đồng trong khi doanh thu hoạt động tài chính lại tăng gần gấp đôi, từ 17 tỷ đồng lên 31,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2016 tăng vượt mức 70% trong khi vốn chủ sở hữu bình quân chỉ tăng nhẹ 25,6% (từ 509,4 tỷ đồng lên 639,9 tỷ đồng) khiến cho tỷ suất sinh lời – cụ thể hơn là tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 3,4% của 6 tháng đầu năm 2015 lên 4,5%.

Định hướng 6 tháng cuối năm 2016, BCG tập trung đẩy mạnh hoạt động thương mại từ các sản phẩm của các công ty thành viên như : cà phê, tinh bột sắn, ca cao; đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng BOT/BT và triển khai đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất 100MW tại Quy Nhơn, Bình Thuận và Long An./.