ANTRACO: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 26,7 tỷ, hoàn thành 98% kế hoạch năm

01/08/2016

Theo BCTC quý 2/2016 của Công ty TNHH Liên Doanh Antraco vừa công bố, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt hơn 86,7 tỷ đồng, tăng gần 25% so với Quý 1.2016; lợi nhuận sau thuế đột biến hơn 14 tỳ đồng.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 33,3 tỷ, tăng hơn 16.2% so với Quý 1/2016. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 17,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng.
Doanh thu lũy kế từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2016 đạt 156 tỷ đồng, tăng hơn 38,8% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 63% kế hoạch SXKD năm 2016. Đặc biệt, lợi nhuận lũy kế sau thuế đạt 26,7 tỷ đồng hoàn thành gần 98% kế hoạch năm 2016.
Quý 2/2016 cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về dòng tiền, đạt hơn 28 tỷ đồng. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ tỉ lệ tăng trưởng ấn tượng của tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác và giảm thuế TNDN đã nộp.

Với kết quả kinh doanh khả quan Antraco cũng tập trung đẩy mạnh các công tác tài trợ cộng đồng cho địa phương. Theo kế hoạch năm 2016 công ty tăng ngân sách này hơn 1 tỷ đồng dự kiến thực hiện tài trợ xây cầu nông thôn và thành lập quỹ học bổng Antraco./.