Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/12/2016

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 07/12/2016 đến ngày 21/12/2016 theo các hồ sơ đính kèm:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông Đại hội cổ đông bất thường.
3. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
4. Tờ trình đầu tư dự án Bất động sản.
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.