UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Bamboo Capital

10/10/2016

Ngày 19/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 95/2016/CV-BCG ngày 9/8/2016 của CTCP Bamboo Capital (Mã CK: BCG). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/3/2016, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2016, Nghị quyết HĐQT số 23/2016/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2016, Nghị quyết HĐQT số 23A/2016/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2016, Nghị quyết HĐQT số 24/2016/NQ-HĐQT ngày 28/7/2016.