Ông Vũ Xuân Chiến

Ông Vũ Xuân Chiến

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Vũ Xuân Chiến

Ông Chiến có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Truyền thông, Thương mại và Bất động sản. 

Ông Chiến hiện đang giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh miền Bắc CTCP Đầu tư Phát triển Nhà MHDI2 và Trưởng ban Truyền thông Công ty TNHH M8.

Ông Chiến hoàn thành bậc Cử nhân chuyên ngành Luật tại Đại học Luật Hà Nội và Cử nhân Công nghệ Sinh học tại Đại học Nông nghiệp Quốc gia Mông Cổ.

 

Ông Vũ Xuân Chiến

Ông Chiến có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Truyền thông, Thương mại và Bất động sản. 

Ông Chiến hiện đang giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh miền Bắc CTCP Đầu tư Phát triển Nhà MHDI2 và Trưởng ban Truyền thông Công ty TNHH M8.

Ông Chiến hoàn thành bậc Cử nhân chuyên ngành Luật tại Đại học Luật Hà Nội và Cử nhân Công nghệ Sinh học tại Đại học Nông nghiệp Quốc gia Mông Cổ.