Bamboo Capital tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

08/04/2016

Ngày 05.04.2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Bamboo Capital (BCG) đã diễn ra tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Tp.Hồ Chí Minh với sự tham dự hơn 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng như thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch huy động vốn cho các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty; bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu; …

Trong đó, HĐQT trình chủ trương điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2016 cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên. Cụ thể, giá phát hành được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2015 (10.466 đồng/cổ phiếu) và cao hơn giá thị trường trung bình 10 phiên gần nhất (9.150 đồng/cổ phiếu). Dự kiến, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ít nhất là 610,5 tỷ đồng, sẽ được dùng để đầu tư vào các công ty con, đầu tư M&A theo kế hoạch trong  năm 2016.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình Đại hội chấp thuận việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu BCG lên mức tối đa là 100%, chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn BCG mà không phải làm thủ tục chào mua công khai. Một nội dung quan trọng đã được đại hội thông qua chủ trương chấp thuận cho phát hành riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu trong năm 2016 nhằm thực hiện việc hoán đổi sở hữu cổ phần công ty tại nước ngoài.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung thêm 4 thành viên mới của HĐQT là ông Barry Richard Pettitt- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Ross Group; ông Anthony Lim- Chủ tịch Samcorp Capital Corporation cùng hai cá nhân khác là ông Bùi Thành Lâm và PGS-Tiến sĩ Đặng Việt Bích. Ngoài ra, BCG thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Thành Lâm và bầu bổ sung bà Đào Thị Thanh Hiền làm thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị BCG nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Kiểm Soát BCG nhiệm kỳ 2015-2020

Định hướng giai đoạn 2015 – 2020, BCG tập trung vào các mảng chính như M&A đa ngành, tư vấn doanh nghiệp và dịch vụ ngân hàng đầu tư, thương mại phân phối liên kết chuỗi giá trị BCG Group và phát triển dự án.

Năm 2015, BCG đạt 975 tỷ đồng doanh thu thuần và 52,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 94% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận. Năm 2016 BCG cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng với doanh thu ước 1.829 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước 75,7 tỷ đồng./.