Tháng 4

Bamboo Capital tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ngày 05.04.2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Bamboo Capital (BCG) đã diễn ra tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Tp.Hồ Chí Minh với sự tham dự hơn 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng như thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch huy động vốn cho các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty; bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS; điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu; … Trong đó, HĐQT trình chủ trương điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu năm 2016 cho