Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nguyễn Hồ Nam

Chủ tịch HĐQT Tracodi

Chủ tịch HĐQT BCG Land

Chủ tịch HĐQT BCG Energy

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch HĐQT Tracodi

Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực thứ I BCG Land

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Bà Lê Thị Mai Loan

Bà Lê Thị Mai Loan

Phó Chủ tịch HĐQT thường trực thứ II BCG Land

Bà Lê Thị Mai Loan

Bà Lê Thị Mai Loan

Ông Phạm Đức Trung

Ông Phạm Đức Trung

Phó Chủ tịch HĐQT thường trực thứ III BCG Land

Ông Phạm Đức Trung

Ông Phạm Đức Trung

Ông Đặng Đình Tuấn

Ông Đặng Đình Tuấn

Phó Chủ tịch HĐQT BCG Land

Ông Đặng Đình Tuấn

Ông Đặng Đình Tuấn

Ông Trần Minh Ngọc Việt

Ông Trần Minh Ngọc Việt

Phó Chủ tịch HĐQT BCG Land

Ông Trần Minh Ngọc Việt

Ông Trần Minh Ngọc Việt

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn

Phó Chủ tịch điều hành BCG Energy

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Chiến

Ông Phạm Minh Chiến

Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách Pháp lý dự án và Đối ngoại BCG Energy

Ông Phạm Minh Chiến

Ông Phạm Minh Chiến

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Tài chính BCG Energy

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu