Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2022