Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN