Lịch sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: 07 giờ 30 thứ Sáu, ngày 06/05/2022

Địa điểm: Tòa nhà Bamboo Capital - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Đối tượng tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Bamboo Capital chốt ngày 05/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát hành.