Công bố thông tin

Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 57 về việc phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng

19/11/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin:

- Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021 về việc phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng, phê duyệt việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

- Thông tin về việc thông qua chủ trương cho vay Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 và Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng (là các công ty con của BCG) theo kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt trái phiếu được ban hành trong Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021.

- Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021 thay thế toàn văn Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐQT-BCG ban hành ngày 10/11/2021 và đã được công bố thông tin ngày 11/11/2021.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng