Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu ra công chúng

11/11/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin:

- Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/11/2021 về việc phương án phát hành Trái phiếu ra công chúng, phê duyệt việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thông giao dịch chứng khoán.

- Về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 và CTCP BCG Wind Sóc Trăng (là các công ty con của BCG) vay theo kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt trái phiếu được ban hành trong nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/11/2021.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu ra công chúng