Trà Vinh 1 & 2

  • Loại hình dự án: Năng lượng gió trên biển
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 642.7
  • Quy mô: 7,235 ha

Vị trí: Trà Vinh

Công suất: 200MW

Tiến độ: Đang thi công

Giá FIT (US cent/KWh): TBA

Giai đoạn triển khai: 2021 - 2024