Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

07/02/2024

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin:

1) Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
2) Nghị quyết số 12.1/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hà Nội 
3) Quyết định số 13/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành                                                    
4) Quyết định số 14/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Kinh doanh 
5) Quyết định số 15/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc  Thôi nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội                                   
6) Quyết định số 16/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành        
7) Quyết định số 17/2024/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội

 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital