Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc Phát hành Thư bảo lãnh trong việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và thông qua giao dịch liên quan với CTCP BCG Energy

07/02/2024

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/02/2024 về việc Phát hành Thư bảo lãnh trong việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và thông qua giao dịch liên quan với CTCP BCG Energy.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc Phát hành Thư bảo lãnh trong việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Tâm Sinh Nghĩa và thông qua giao dịch liên quan với BCG Energy