Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung giao dịch liên quan năm 2023 và triển khai các giao dịch liên quan năm 2024 với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

30/01/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin:
1) Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 30/01/2024 về việc Phê duyệt bổ sung các giao dịch liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA trong năm 2023 (Hợp đồng Bảo hiểm)
2) Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 30/01/2024 về việc Phê duyệt việc triển khai các giao dịch với người có liên quan với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA trong năm 2024.

 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung giao dịch liên quan 2023 và triển khai các giao dịch liên quan năm 2024