Công bố thông tin

VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

09/03/2023

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD

Chi tiết xem file đính kèm

VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán