Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

07/03/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023