Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Phạm Minh Tuấn

10/10/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Phạm Minh Tuấn.

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ông Phạm Minh Tuấn