Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan của Người nội bộ - bà Nguyễn Xuân Lan

31/08/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan của Người nội bộ - bà Nguyễn Xuân Lan

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan của Người nội bộ - bà Nguyễn Xuân Lan