Công bố thông tin

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng

26/04/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Quyết định số 41/2023/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 26/04/2023 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng.

Chi tiết xem file đính kèm

Quyết định số 41/2023/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 26/04/2023 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng