Công bố thông tin

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023; Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 20; Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung lần thứ 4

28/04/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 20; Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023; Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 20; Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4