Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/03/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/03/2023 về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023