Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và bổ sung thêm Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

16/03/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/03/2023 về việc triển khai phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/03/2023 và bổ sung thêm Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và bổ sung thêm Hồ sơ đăng ký chào