Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023

10/02/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin công bố thông tin Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023. 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023