Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

10/02/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin công bố thông tin Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 và Nghị quyết HĐQT số 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022. 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu