Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830

19/09/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 19/09/2023 về việc thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT của HĐQT ngày 19/09/2023 về việc thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830