Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc tái tục bảo lãnh tín dụng cho Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tại Ngân hàng TCMP Tiên Phong

06/10/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 76/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 06/10/2023 về việc tái tục bảo lãnh tín dụng cho Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tại Ngân hàng TCMP Tiên Phong.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc tái tục bảo lãnh tín dụng cho Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tại Ngân hàng TCMP Tiên Phong