Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)

05/10/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 75/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 05/10/2023 về việc đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi).

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc đồng ý cho vay và thông qua giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)