Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc Điều chỉnh nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 25/04/2023 về việc Điều chỉnh nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT về việc Điều chỉnh nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023