Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng thế chấp cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Năng Lượng BCG-Băng Dương và Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hanwha-BCG Băng Dương

12/07/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 11/07/2023 về việc chấp thuận hợp đồng thế chấp cổ phần đối với cổ phần mà Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bamboo Capital sở hữu trong Công Ty Cổ Phần Năng Lượng BCG-Băng Dương và Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hanwha-BCG Băng Dương

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT vv chấp thuận hợp đồng thế chấp cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Năng Lượng BCG-Băng Dương và Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Hanwha-BCG Băng Dương