Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc chấm dứt nhận ủy quyền biểu quyết tại Công ty Tracodi từ người nội bộ công ty

04/08/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 64/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 04/08/2023 về việc chấm dứt nhận ủy quyền biểu quyết tại Công ty Tracodi từ người nội bộ công ty.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc chấm dứt nhận ủy quyền biểu quyết tại Công ty Tracodi từ người nội bộ công ty