Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT của về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830

16/05/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 16/05/2023 về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830