Công bố thông tin

HoSE - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

09/03/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Chi tiết xem file đính kèm

HoSE - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023