Công bố thông tin

Công văn đính chính Báo cáo tài chính Riêng lẻ và Hợp nhất 2022 đã kiểm toán

30/10/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin như sau:
1) Công văn số 93/2023-BCG ngày 30/10/2023 về việc đính chính BCTC riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán.
2) Công văn số 94/2023-BCG ngày 30/10/2023 về việc đính chính BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Chi tiết xem file đính kèm

Công văn đính chính Báo cáo tài chính Riêng lẻ và Hợp nhất 2022 đã kiểm toán