Công bố thông tin

Quyết định của HĐQT về việc Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng

09/10/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Quyết định số 77/2023/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 09/10/2023 về việc Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Chi tiết xem file đính kèm

Quyết định số 77/2023/QĐ-HĐQT-BCG của HĐQT ngày 09/10/2023 về việc Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital