Công bố thông tin

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023

15/03/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin các nội dung sau:
- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023. 

Chi tiết xem file đính kèm

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023;