Công bố thông tin

Báo cáo thường niên năm 2022

19/04/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 tại đường link: https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/bao-cao-thuong-nien.

Chi tiết xem file đính kèm

CBTT Báo cáo thường niên 2022  

Báo cáo thường niên 2022