Công bố thông tin

Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất đã soát xét 2023

07/09/2023

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất đã soát xét 2023.

Chi tiết xem file đính kèm

BCTC bán niên hợp nhất đã soát xét năm 2023 

CV giải trình biến động SXKD BCTC bán niên hợp nhất năm 2023

CBTT BCTC bán niên hợp nhất đã soát xét năm 2023