Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Phạm Minh Tuấn

10/11/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - ông Phạm Minh Tuấn.

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - ông Phạm Minh Tuấn