Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Nguyễn Thanh Hùng

08/08/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - ông Nguyễn Thanh Hùng.

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - ông Nguyễn Thanh Hùng