Công bố thông tin

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

31/01/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. 

Chi tiết xem file đính kèm

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu