Công bố thông tin

Thông báo về việc Đại diện cho Người sở hữu Trái Phiếu lưu ký Trái Phiếu tập trung tại VSD

08/04/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) thông báo về việc Đại diện cho Người sở hữu Trái Phiếu lưu ký Trái Phiếu tập trung tại VSD

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc Đại diện cho Người sở hữu Trái Phiếu lưu ký Trái Phiếu tập trung tại VSD