Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của HSX và VSD

22/03/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của HSX và VSD.

Chi tiết xem file đính kèm:

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của HSX                  

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VSD