Công bố thông tin

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

15/03/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022