Công bố thông tin

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người liên quan của Người nội bộ - ông Ngô Thành Vinh

05/01/2022

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người liên quan của Người nội bộ - ông Ngô Thành Vinh

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người liên quan của Người nội bộ - ông Ngô Thành Vinh