Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Nguyễn Hồ Nam

16/11/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của  đến Người nội bộ - Ông Nguyễn Hồ Nam.

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ông Nguyễn Hồ Nam